งานประติมากรรมพระพุทธไตรโลกดิลกราช

heritage arts

เป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประมุขของอาคารพิพิธภัณฑ์และล็อบบี้ของโรงแรมชินปุระ เนื่องจากผู้สร้างได้แรงบันดาลใจจากสงครามระหว่างอยุธยาและล้านนา ที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานถึง 25 ปี แต่ไม่มีผู้ใดได้อะไรเลย ทั้งดินแดนและพระเกียรติ ซ้ำยังต้องสูญเสียทั้งคนในครอบครัวและทหารหาญจำนวนมาก เดือดร้อนไพร่ ราษฎร ที่ต้องพลัดพรากจากกัน จึงออกแบบพระพุทธรูปเป็นปางห้ามสมุทร ในพระอิริยาบถยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้น เหมือนเป็นการห้ามทัพทั้งสองให้หยุด โดยใช้ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธชินสีห์และทรงเครื่องกษัตริย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประมุขแห่งแคว้นทั้งสอง

image